Gemeenten regio Hart van Brabant eens over continuïteit Jeugdhulp 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen. Dit wordt vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet, die naar verwachting nog dit jaar definitief wordt. De negen gemeenten die samenwerken in Regio Hart vanBrabant – Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,Tilburg en Waalwijk – bereiden zich sinds 2012 voor op de nieuwe taken. Zij hebben de afgelopenmaanden aan het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) gewerkt. Het RTA is inmiddels vastgesteld door de verschillende colleges van B&W en wordt vandaag aangeboden aan delandelijke Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd. Deze beoordeelt – op verzoek van het rijk – de door de diverse regio’s ingediende regionale transitiearrangementen.

In het RTA is vastgelegd hoe de gemeenten in 2015 de zorg voor bestaande cliënten gaan
waarborgen. Zij geven aan dat zij hiervoor in 2015 ondersteuning en zorg bij de bestaande
aanbieders afnemen. Dit is in lijn met het Functioneel Ontwerp, dat de gemeenten dit voorjaar hebben vastgesteld en waarin zij aangeven de eerste periode na de transitiedatum beperkt marktwerking te zullen toepassen. Dit wel onder voorwaarde van innovatie in het stelsel, ruimte voor andere aanbieders en realiseren van een bezuiniging van minimaal 15% op het huidige budget. Met en tussen de grote aanbieders in de regio worden afspraken gemaakt om frictiekosten (kosten als gevolg van de wijzigingen) tegen te gaan. Voor eventuele frictiekosten aanvaarden de gemeenten evenwel geen enkele verantwoordelijk-heid. Uiteindelijk doel is dat de jeugdhulp eenvoudiger en effectiever wordt. Het gaat om alle vormen van jeugdhulp, zowel de huidige provinciale jeugdzorg, als de zorg voor verstandelijk en geestelijk beperkte kinderen en jongeren, ambulante hulpverlening tot en met de zwaarste zorg in instellingen. Voor het RTA heeft de regio nauw samengewerkt met de provincie Noord-Brabant, de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
Beleidskader
Tegelijk met de ontwikkeling van het RTA wordt er een regionaal beleidskader ontwikkeld. Dit beleidskader wordt eind 2013, begin 2014 bestuurlijk vastgesteld. Hierin worden onder meer de vernieuwing/innovatie van het stelsel jeugdhulp, de toekomstige besturing (de zogenoemde ‘governance’) en de financiële kaders vastgelegd. Naast deze regionale afspraken maken de negen gemeenten elk apart aanvullende beleidskaders, over onder andere de lokale toegang voor ouders en jeugd.
Dubbele verantwoordelijkheid
De gemeenten krijgen een dubbele verantwoordelijkheid: zij moeten ervoor zorgen dat er goed bereikbare ondersteuning is voor kwetsbare burgers én dat de kosten van die ondersteuning binnen de perken blijven (rekening houdend met een bezuiniging van meer dan 15%). Zij willen dit realiseren door meer preventie, zo vroeg mogelijke signalering van ondersteuningsvragen en korte en lichte ondersteuning de burger weer zelf op weg te helpen. Op die manier kan zwaardere hulp voorkomen worden. Daarnaast wordt de gemeente het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning door zorgaanbieders. De veranderingen worden geleidelijk, vanuit de bestaande regionale situatie, ingezet. De gemeenten in de regio bereiden zich ook voor op nieuwe taken in maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en participatie van werkzoekenden (Participatiewet). Ook deze transities moeten 1 januari 2015 gerealiseerd zijn, zodat de gemeenten integraal verantwoordelijk zijn voor de nieuwe taken