Gemeente Dongen wil gezonde inwoners

In de nieuwe nota gezondheidsbeleid 2013-2016 van de gemeente Dongen wordt vooral ingezet op het voorkomen van lokale problematiek zoals overgewicht en schadelijk alcohol- en drugsgebruik. De nota vloeit voort uit de wettelijke verplichting die de gemeente heeft om iedere vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid op te stellen. Er is verder geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’. Hierin wordt met name aandacht besteed aan spelen, bewegen en sporten dicht bij huis en het stimuleren van publiek private samenwerking.

In de nieuwe nota gezondheidsbeleid 2013-2016 van de gemeente Dongen wordt vooral ingezet op het voorkomen van lokale problematiek zoals overgewicht en schadelijk alcohol- en drugsgebruik. De nota vloeit voort uit de wettelijke verplichting die de gemeente heeft om iedere vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid op te stellen. Er is verder geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’. Hierin wordt met name aandacht besteed aan spelen, bewegen en sporten dicht bij huis en het stimuleren van publiek private samenwerking.

 

Gezondheidsmonitor
Uit de gezondheidsmonitor van de GGD bleek dat de gemeente Dongen goed scoort met betrekking tot de ervaren gezondheid. Hiermee scoort Dongen op het gebied van gezondheid over het algemeen vergelijkbaar met de gezondheid in de regio.
Echter, opvallend is dat bij leerlingen van groep 7 van de basisschool er de laatste jaren sprake is van een opvallende stijging van overgewicht. Ook eén op de negen volwassenen, en bijna een kwart van de ouderen, heeft ernstig overgewicht. Het percentage jongeren dat veel alcohol drinkt is niet afgenomen. Het alcoholgebruik onder volwassenen is in Dongen hoger dan in de regio. Bijna de helft van de volwassenen voldoet niet aan de norm voor verantwoord alcoholgebruik.

Prioriteiten
Ter voorkoming van overgewicht wordt de komende jaren onder andere ingezet op de volgende zaken:

• Dongen wordt JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. In een JOGG-gemeente werken lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. In Dongen is hiervoor de samenwerking aangegaan met o.a. Coca Cola, Cambreur College, GfK, GGD Hart voor Brabant, de Dongense Sportfederatie en Sportservice Noord-Brabant. Medio november 2012 wordt meer bekend gemaakt over JOGG-Dongen.

 

Bekijk hier de JOGG Moodfilm

 

• het voorzien in een uitgebreid sport- en beweegaanbod in de wijk met behulp van buurtsportcoaches;
• activiteiten in het kader van “Meer Bewegen voor Ouderen”.

 

Ten aanzien van de verslavingsproblematiek wordt er met medewerking van onder andere Novadic Kentron verslavingszorg, het onderwijs, het maatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD e.d. een integraal plan van aanpak ontwikkeld. Van verschillende kanten zal worden ingezet op vermindering van de verslavingsproblematiek: de fysieke omgeving, voorlichting en educatie, regelgeving en handhaving, signalering en advies en het bieden van ondersteuning. .