Wilma Hendrix (Kiddoo): “beslissing Peuterspeelzaalwerk overhaast genomen”

Foto:

Dongen, 30 oktober 2012 – Het lijkt erop dat de gemeente Dongen door het nieuwe regeerakkoord haar overhaast genomen voornemen van 25 oktober om het Peuterspeelzaalwerk voor nog eens twee jaar onder te brengen bij Stichting Peuterspeelzalen Dongen wellicht nog een keer in heroverweging zou moeten nemen. Dat stelt Wilma Hendrix, directeur van Stichting Kiddoo, in een open brief. Hendrix geeft in de brief haar visie op de recente ontwikkelingen rondom het peuterspeelzaalwerk in Dongen en schetst alvast wat zaken die de komende jaren te verwachten zijn als gevolg van de plannen van het nieuwe kabinet:

Dongen, 30 oktober 2012 – Het lijkt erop dat de gemeente Dongen door het nieuwe regeerakkoord haar overhaast genomen voornemen van 25 oktober om het Peuterspeelzaalwerk voor nog eens twee jaar onder te brengen bij Stichting Peuterspeelzalen Dongen wellicht nog een keer in heroverweging zou moeten nemen. Dat stelt Wilma Hendrix, directeur van Stichting Kiddoo, in een open brief. Hendrix geeft in de brief haar visie op de recente ontwikkelingen rondom het peuterspeelzaalwerk in Dongen en schetst alvast wat zaken die de komende jaren te verwachten zijn als gevolg van de plannen van het nieuwe kabinet:

 

  

Dongen, 30 oktober 2012

HET KABINET BESLUIT ANDERS

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober heeft wethouder Evegaars openbaar gemaakt dat het college voornemens is om per 1-1-2013 een nieuw BCF contact te sluiten met stichting Peuterspeelzalen Dongen (SPD) voor de duur van 2 jaar, waarbij SPD de opdracht krijgt om in een periode van 2 jaar toe te werken naar Dongense kindercentra/brede scholen.

Stichting KIDDOO is hierdoor verrast aangezien KIDDOO de indruk had met de wethouder niet alleen over de overname van personeel te hebben gesproken maar ook over de totale exploitatie. Deze indruk is ontstaan door de vraag van het college om vanaf 1 januari 2013 het toezicht op het peuterspeelzaalwerk over te nemen en vanaf 1 september de complete exploitatie. Hierover is diverse malen gesproken met wethouder Evegaars waaronder op 22 augustus en 8 oktober in het bijzijn van twee juristen van BDO. Daarnaast heeft een gemeente ambtenaar een concept -intentieverklaring opgesteld en een brief aan SPD. Op 15 oktober heeft KIDDOO de bevestiging gekregen dat stichting KIDDOO in tegenstelling tot berichten in de media,nog steeds een potentiële kandidaat was voor het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Dongen.

KIDDOO is van mening dat het bij de ontwikkeling van brede kindercentra/scholen van belang is dat diverse functies (psz, kdv, school, bso) elkaar dienen te versterken. Hiervoor is het volgens KIDDOO van belang dat diverse partners samenwerken. Jammer genoeg heeft SPD op 26 oktober KIDDOO /KID bericht voorlopig hiervoor niet open te staan.
Dit bericht vormt een knelpunt voor het proces om te komen tot vorming van kindercentra/brede scholen. De drie Dongense schoolbesturen hebben ieder sinds 2007 een samenwerkingsconvenant gesloten met stichting KID, welke wekelijks haar diensten verleent aan 425 Dongense kinderen en 345 Dongense ouders.

Op 30 oktober 2012 werd duidelijk dat het nieuwe kabinet de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wil optimaliseren door de financiering van het peuterspeelzaalwerk bij de Wet Kinderopvang onder te brengen. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. De gemeentelijke en rijksfinancieringsstromen worden beter op elkaar afgestemd.

Het lijkt erop dat de gemeente Dongen door het nieuwe regeerakkoord haar overhaast genomen voornemen van 25 oktober wellicht nog een keer in heroverweging zou moeten nemen. KIDDOO is van mening zich de afgelopen tijd constructief te hebben opgesteld en is bereid om het nieuwe kabinetsbeleid mee vorm te geven.


Voor meer informatie:
Wilma Hendrix
Glorieux 5 Dongen.
Telefoonnummer 0162-31037
www.kinderopvangindongen.nl