Reacties politieke partijen op verzoek Salamander als opvanglocatie

Foto:

Afgelopen donderdag vroeg het College van B & W naar de mening van de raadsfracties over het eventueel gebruiken van Sporthal De Salamander als locatie voor crisisopvang voor vluchtelingen. De reacties van alle partijen vindt u hieronder.

Reactie Partij van de Arbeid
eline2Er komen steeds meer mensen naar Nederland die vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land ontvluchten om een veilig heenkomen te zoeken. De PvdA Dongen vindt dat de gemeente haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moet nemen door waar mogelijk opvangplaatsen aan te bieden. Zowel kortdurende crisisnoodopvang als reguliere opvang. De PvdA Dongen denkt daarbij in eerste instantie aan leegstaande locaties, zoals bijvoorbeeld Terebint en het Rimi-terrein. Wij zijn benieuwd in hoeverre deze locaties door de gemeente Dongen zijn onderzocht en waarom deze locaties wel of niet beschikbaar en/of geschikt zijn voor (crisis)opvang. De vraag vanuit de burgemeester is nu of we sporthal de Salamander willen aanmerken als crisisopvanglocatie. De sporthal wordt door meerdere verenigingen en clubs veelvuldig gebruikt en heeft een grote bezetting. Als er leegstaande locaties (of locaties met een veel lagere bezettingsgraad) in aanmerking kunnen komen, heeft dat de voorkeur van de PvdA. Blijkt dit niet haalbaar, dan vindt de PvdA Dongen inderdaad dat de Salamander moet worden gebruikt als crisisopvanglocatie, maar wel onder de voorwaarde dat de gemeente actief samen met de huidige gebruikers zoekt naar een locatie waar zij hun sportactiviteiten tijdelijk kunnen voortzetten.

Reactie Volkspartij Dongen

renejansenCrisis vluchtelingenopvang door de gemeente Dongen
De Volkspartij Dongen vindt het vanzelfsprekend dat de gemeente Dongen haar verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van vluchtelingen, zowel voor reguliere als kortdurende opvang.

Vluchtelingenopvang voor de langere duur
Voor de reguliere opvang is de afgelopen weken door wethouder Panis en ondersteunende ambtenaren gezocht naar gebouwen om vluchtelingen op te vangen voor de wat langere duur. Daarbij is geconstateerd, dat de gemeente zelf daar geen gebouwen voor beschikbaar heeft. Enkele andere instellingen hebben die wel. In samenspraak met die instellingen zijn gebouwen geschikt bevonden en aangemeld bij het COA.

Kortdurende crisisopvang
Nu ligt er tevens een verzoek vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie aan alle Nederlandse gemeenten voor kortdurende crisisnoodopvang voor vluchtelingen (3x24uur). De fractie van de Volkspartij Dongen is van mening dat we als Dongense samenleving aan dit verzoek invulling moeten geven. Zo kunnen we als Dongense samenleving laten zien waar we voor staan.

Locatie De Salamander
De burgemeester doet de suggestie om sporthal De Salamander in te richten voor deze kortdurende crisisopvang (zoals vermeld in het ‘rampenplan’ van de gemeente Dongen). Onze mening is, dat sporthal De Salamander een serieuze optie kan zijn, mits er goede afspraken gemaakt zijn met de sportverenigingen, scholen en andere gebruikers, die gebruik maken van de faciliteiten van De Salamander. Zo gaat bijvoorbeeld in het weekeinde van 4 oktober de zaalhandbalcompetitie van start. Wij vinden dan ook dat de gemeente Dongen snel om tafel moet met deze verenigingen om de situatie te bespreken. Nood breekt wetten, wij denken dat de sport zeker haar steentje wil bijdragen om kortdurende crisisnoodopvang mogelijk te maken, maar dan wel in goede afstemming met elkaar.

Alternatieve locaties
Alhoewel de opvang in sporthal De Salamander op het eerste oog snel te regelen is, lijkt het ons ook verstandig om te kijken naar andere locaties. Waarbij we mogelijk met mobiele toiletwagens, douchegelegenheid, bedden etc. ook in staat zijn om snel alternatieve opvang te bieden. Te denken valt aan leegstaande gebouwen binnen de gemeente Dongen. Uiteraard moeten die gebouwen dan voldoen aan de gestelde eisen van het COA. Wij hebben inmiddels begrepen dat de gemeente bereidt is om te onderzoeken welke alternatieve locaties mogelijk geschikt zijn.

Ervaring in de regio
Daarnaast lijkt het ons verstandig om bij de noodopvang gebruik te maken van de kennis die al is opgedaan in omliggende gemeenten. Bijvoorbeeld de gemeente Oosterhout, waarbij vanuit Surplus de afgelopen week een groep AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) zijn opgevangen. Via onze achterban hebben we begrepen dat de draaiboeken beschikbaar zijn (bv. op het gebied van beveiliging / veiligheidseisen, maaltijden, inzet tolken, samenwerking lokale cateringbedrijven, benodigde vrijwilligers). De naam van de contactpersoon is inmiddels uitgewisseld met de gemeentesecretaris.

Afspraken met het COA
Vanuit onze informatiebron hebben wij tevens begrepen, dat de afstemming met het COA niet altijd goed verloopt. Logisch, er moet veel geregeld worden. De 72 uur max (3x24u) kan zomaar oplopen naar 7x24uur, er kan sprake zijn van latere opkomst (voorbeeld Waalwijk), onduidelijkheid over het aantal mensen dat moet worden opgevangen. Met een goed draaiboek en duidelijke afstemming met het COA kunnen we een aantal verrassingen mogelijk voorkomen en de sportverenigingen duidelijkheid geven, binnen welke termijn de sporthal weer te gebruiken is.

Inzet vrijwilligers
Tot slot wil de fractie van de Volkspartij Dongen voorstellen om, zodra crisisopvang aan de orde is, een oproep te doen aan de Dongense verenigingen voor het leveren van vrijwilligers, bijvoorbeeld voor de bediening tijdens maaltijdenvoorzieningen, opruimen etc. Daar kunnen we ook als gemeenteraad ons steentje aan bijdragen. Wij doen dan ook een oproep aan de andere fracties, om bij dit idee aan te sluiten.

Reactie De Dongense VVD

pieterOrde en veiligheid voorop bij crisisnoodopvang
De Dongense fracties van de gemeenteraad is gevraagd een reactie te geven op het voorstel van de burgemeester om sporthal De Salamander beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang van vluchtelingen. Een goede communicatie met de hoogste inspanning voor behoud orde en veiligheid is een absolute eis van de Dongense VVD.

Nationale aanpak, locale steun
Er is bezorgdheid over de haalbaarheid en draagvlak voor het kunnen opnemen van zo veel vluchtelingen in Nederland. Ook de negatieve maatschappelijke effecten welke dit op termijn met zich mee kan brengen worden genoemd. De landelijke VVD zet in op stopzetten toestroom vluchtelingen in Europa en dus ook Nederland met de volgende aanpak;
de kern van het probleem oplossen: de oorlog bestrijden, maar is erg moeilijk

  • opvang in de regio bevorderen: wordt nu extra in geïnvesteerd
  • gesloten Europese grenzen met opvang aan de grenzen: gebeurt nu in Griekenland, Turkije en Italië
  • economische vluchtelingen komen niet in aanmerking voor asiel: er wordt een streng beleid uitgevoerdDe Dongense VVD is van mening, dat de actuele situatie van toestroom van vluchtelingen ons dwingt tot het nemen van extra maatregelen. We moeten fatsoenlijke crisisnoodopvang aanbieden. Ingaande op het verzoek van de staatssecretaris moet ook Dongen haar steentje bijdragen en moet de gemeente Dongen onder voorwaarden geschikte accommodatie aanbieden.

Veiligheid garanderen
Het college heeft eerder aangegeven, dat met alle partijen die beschikken over mogelijk geschikte locaties overlegd zal worden. Wij gaan er vanuit dat dit is gebeurd. Onze fractie heeft suggesties voor mogelijk andere geschikte locaties in Dongen gegeven, te weten de Gaasjes, het Militair Complex Dongen (‘RIMI’), ’t Schouw en leegstaande bedrijven.

De Dongense VVD vraagt uiterste aandacht voor orde en veiligheid rondom de opvanglocatie. Sporthal De Salamander bevindt zich middenin onze woongemeenschap. Draagvlak bij onze inwoners valt of staat bij het voorkomen van overlast.
Alle afspraken moeten vooraf bekend zijn, ook de gevolgen voor de verenigingen. Indien positief besloten wordt moet een goede voorlichting voor onze inwoners plaatsvinden, zodat alle inwoners van Dongen weten onder welke voorwaarden crisisnoodopvang wordt aangeboden.

Reactie Democratisch Podium

martin1Het Democratisch Podium is van mening dat wij als gemeente Dongen onze ogen niet kunnen sluiten voor de problematiek van de vluchtelingen.
Uiteraard willen en moeten wij hier ons steentje aan bijdragen. Het leveren van de nu gevraagde crisisopvang van 72 uur zou onze bijdrage kunnen zijn, waarbij wij wel van mening zijn dat het op de Dongense maat moet zijn. Hiermee bedoelen wij dat het hulp moet zijn, die het sociaal maatschappelijk leven in Dongen niet al te ernstig verstoort.

De eerder genoemde locatie van de Salamander heeft daarom zeker niet onze voorkeur, ook al weten wij natuurlijk dat deze locatie in kader van crisisbeheersing staat aangewezen. Verenigingen, het onderwijs en nog vele andere direct belanghebbenden zouden hierdoor geschaad kunnen worden. Als de gevraagde crisisopvang mogelijk langer dan eenmaal 72 uur gaat duren, moet er wat het Democratisch Podium betreft zeker naar een alternatief gezocht worden.

Kortom:
De bereidheid om hulp te bieden is er, maar met voorkeur voor een andere locatie. Wanneer er toch voor de locatie van de Salamander wordt gekozen, willen wij graag de volgende vragen beantwoord zien:

1. Wat is de opvangcapaciteit van De Salamander?

2. Is 72 uur echt de maximale opvangtijd?
Worden vluchtelingen die naar een andere locatie gaan weer opgevolgd door nieuwe vluchtelingen. Zo ja, hoe lang moet dan de Salamander beschikbaar zijn?

3. De Salamander is ook de opvanglocatie in geval van ernstige
calamiteiten in de gemeente Dongen. Moeten we bij opvang het risico nemen dat er gedurende de opvang van vluchtelingen geen calamiteit plaatsvindt
of moet er naar een andere locatie voor calamiteiten gezocht worden?
Wij nemen aan dat dit wel afgesproken is in het crisisbeheersplan van de gemeente Dongen.

4. Zijn de andere mogelijke locaties zoals de Terebint en het Rimi-terrein ongeschikt bevonden?
Naar onze mening zou met name het terrein van de Rimi een betere oplossing zijn.
Hier kunnen voldoende tenten worden opgezet voor een crisisopvang en zou defensie ook een bijdrage kunnen leveren aan de opvang.
Beveiliging en bewaking is op deze locatie ook eenvoudiger te regelen.

5. Betekent opvang van tijdelijke vluchtelingen ook inzet van extra politiecapaciteit?

6. Door de crisisopvang kan de broodwinning van de ondernemer in het café-restaurant in het gedrang komen, die hierdoor ook mogelijk klanten zou kunnen verliezen. Wie compenseert hem?

Reactie CDA Dongen

andreHet CDA staat positief ten opzichte van het verzoek van burgemeester Starmans
Afgelopen vrijdag heeft de Burgemeester een brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ontvangen met de oproep voor een geschikte locaties voor de crisisopvang van vluchtelingen. Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer staat positief ten aanzien van dit verzoek voor de kortdurende crisisnoodopvang (3 x 24 uur). Vanuit het CDA gedachtegoed vindt het CDA dat we een morele verantwoordelijkheid hebben om een helpende hand te bieden bij de opvang van vluchtelingen.

De Salamander is een geschikte locatie; faciliteer de partijen die er normaal gebruik van maken
In het begeleidende e-mailbericht van 25.09.2015 stelt de Burgemeester De Salamander voor als geschikte locatie. Overal in het land worden asielzoekers opgevangen in sporthallen, dus een logisch aanbod. Immers er kan snel geschakeld worden en de Salamander beschikt al over faciliteiten, zoals douche en toilet. Bedden en andere zaken zijn snel te faciliteren. Door dit complex als crisisnoodopvang aan te wijzen kunnen Dongense scholen en sportverenigingen tijdens de opvang niet gebruik maken van de Salamander. De schoolgym, de lessen van sportverenigingen en geplande evenementen moeten van een alternatieve locatie gebruik maken. Het is belangrijk dat de gemeente de betrokken partijen tijdig en volledig informeert en alternatieve locaties aanbiedt.

Voor frequentere of langdurige opvang van asielzoekers; zoek naar alternatieve locaties
Graag vernemen wij van u of het gaat om eenmalig opvang van 3×24 uur of dat deze locatie dan vaker 3×24 uur opvang gaat verzorgen? De huidige gebruikers van de Salamander werken wellicht graag mee om voor een paar weken een alternatieve locatie te zoeken, maar duurt dit langer is mogelijk een andere locatie geschikter. Dit lijkt ons van belang om dit vooraf helder te hebben, voordat een definitieve locatiekeuze voor de crisisopvang wordt gemaakt. Wellicht heeft Dongen ook andere mogelijkheden? Wij zijn ons ervan bewust dat deze locaties moeten voldoen aan de gestelde eisen van het COA.

Creëer draagvlak; communiceer duidelijk en volledig
Draagvlak vanuit de Dongense samenleving is van belang. Het is een must om alle gevolgen van de crisisopvang duidelijk te communiceren naar de Dongense bevolking; op de website, in de media en in de informatiekrant, waarbij onderstaande zaken helder worden benoemd:
1. Om hoeveel vluchtelingen het gaat;
2. Waar de crisisopvang komt;
3. Als deze groep vluchtelingen weggaat, komt er dan weer een andere groep?
4. Mogen de vluchtelingen vrij rondlopen buiten het complex?
5. Hoe zit het met de veiligheid?
6. Zijn de inwoners van Dongen geïnformeerd?
7. Hoe wordt het vervoer van de vluchtelingen geregeld?
8. Waar kan ik terecht als ik wil helpen als vrijwilliger of als ik spullen wil brengen?
9. Waar kunnen de inwoners van Dongen voor verdere informatie terecht?
10. Indien locatie Salamander; wat gaat er met de schoolgym gebeuren?
11. Indien locatie Salamander; Wat gaat er met de sportlessen gebeuren?
12. Indien locatie Salamander; Wat gaat er met geplande activiteiten gebeuren?

CDA standpunt ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek
In veel gemeenten bieden CDA vrijwilligers de helpende hand bij de opvang van asielzoekers. Maar Nederland staat voor een moeilijk dilemma: kunnen we deze inspanning op deze manier volhouden? Het is een verantwoordelijkheid van de politiek om ook hier oog voor te hebben. Tegelijk met het bieden van noodopvang moeten lange termijn keuzes gemaakt worden. Zowel in Dongen als in Nederland als in Europa.

 

Reacties