Nannie stemt in Dongen PvdA: “Voorkom dat rechts te veel macht krijgt, ga stemmen”

Foto:

Ingezonden bericht/ Tekst: Willem Ebbers.  Nannie de Nijs Bik-Plasman, voormalig raadslid voor de SP en nog steeds kritisch volger van de lokale politiek gaat PvdA stemmen: opmerkelijk! Ze heeft zelfs verkiezingsaffiches van Eline, Bea en de rest voor de ramen hangen. Ze is bang dat Dongen verrechtst en roept iedereen op om in ieder geval te gaan stemmen en bij voorkeur links. Ze heeft alle partijprogramma’s doorgenomen en concludeert dat in Dongen alleen de PvdA links is.

Veel Dongenaren kennen de hondenliefhebster bij uitstek en weten dat ze niet gauw iets doet zonder er over na te denken. Reden genoeg om met haar het gesprek aan te gaan en het ‘waarom’ te achterhalen. PvdA-lijstduwer Willem Ebbers nam samen met haar het verkiezingsprogramma van de PvdA door. In de afgelopen jaren is er een groep mensen bij elkaar gekomen die verontrust was over de duidelijk rechtse koers die de coalitie in Dongen vaart. Onder de naam ‘Sociaal en Betrokken Dongen’ is gezocht naar oplossingen en acties om hiertegen in te gaan. Diverse voormalige SP-leden en andere betrokken Dongenaren herkenden zich in de verontrusting. Het heeft niet geleid tot een nieuwe lokale linkse partij, maar er is een website en facebookpagina (zie onderaan artikel) in het leven geroepen. Daar kunnen mensen hun mening kwijt en onderling contact zoeken om samen ergens in te duiken.
Positief kritisch
Nannie maakte daar ook actief deel van uit. Daarnaast heeft ze kritisch meegedacht bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van de PvdA. Zo is ze erg te spreken over: 
een ‘positief jeugdbeleid’ met nadruk op preventie en niet op handhaving, de samenleving zou toleranter moeten zijn want de jeugd moet kunnen experimenteren;
aandacht voor dierenwelzijn in het verkiezingsprogramma;
dat schoolzwemmen weer terug moet komen: zwemmen moet in ons waterrijke land een basisvaardigheid zijn en is prima om ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ te houden;
sport, in het algemeen, moet bereikbaar en betaalbaar gehouden worden;
het blijven bewaken van leerlingenvervoer, want dit is pure noodzaak voor een merendeels kwetsbare groep;
harder optreden tegen leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer, er moet meer gezocht worden naar overdracht van ervaring van oudere werknemers aan jongeren (een soort mentorschap): dat is een visie die je als overheid zou moeten uitdragen;
een eerlijk en inzichtelijk woonruimteverdeelsysteem voor huurders;
het stimuleren van levensloopbestendig en flexibel bouwen en bijzondere vraaggestuurde woonprojecten voor ouderen en zorgbehoevenden;
stimuleren van elektrisch vervoer met gemeente als voorbeeld en duurzaam bouwen;
behouden van kwaliteit binnen ambtenarenkorps: gedreven en creatieve ambtenaren => slim en creatief bestuur => sterkere positie gemeente en minder geldverspilling;
het uitgangspunt ‘Sterkste schouders, zwaarste lasten’ is een kwestie van beschaving!
Jammer, kan beter!
Nannie vindt het jammer als alle activiteiten zich gaan concentreren in het centrum, er moeten meer voorzieningen gespreid in de wijken blijven. Het is goed om respect voor dieren te hebben maar eigenlijk zou er een bredere visie op dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld moeten worden. Ze heeft in alle programma’s gelezen dat partijen vinden dat de gemeente een betrouwbare partner moet zijn wat betreft het subsidiebeleid. “Dat is heel prettig. Mijn complimenten en ik hoop dat dàt waargemaakt wordt. Want ik vind net als de PvdA dat iedereen mee moet kunnen (blijven) doen, ongeacht het inkomen. Anders moet er via subsidie alsnog ondersteuning plaatsvinden.” Ze is er niet van overtuigd dat alle welzijnsvoorzieningen via de MFA op één plek moeten komen. Wat gebeurt er dan met oorspronkelijke locaties? Ze is blij met het kritische geluid van BKCD (Belangenbehartiging Kunst en Cultuur Dongen). Misschien ontstaat er voortschrijdend inzicht. 
Het doet haar veel genoegen dat de PvdA de noodzaak blijft afwegen bij de beslissing over een nieuwe weg (N629) tussen Dongen en Oosterhout. De noodzakelijk geworden nieuwe Milieu Effect Rapportage is daarbij een belangrijk instrument. Nannie is er absoluut van overtuigd dat de noodzaak er niet zal blijken te zijn, zeker als toename van elektrisch rijden (dus afname van luchtvervuiling) in de overweging wordt meegenomen. Ze zal blijven strijden voor behoud van de Duiventoren.
Landelijk kijkt de PvdA, volgens Nannie te veel naar rechts. Er wordt onder dit kabinet te veel afgebroken. Als lid van het kabinet kan de PvdA nu vaak niet anders, maar de partij zou zich op belangrijke punten tot het uiterste moeten verzetten om bijvoorbeeld strafbaarstelling van illegaliteit te voorkomen (dat is een principe, geen politiek wisselgeld). Ook zou er in plaats van kapot bezuinigen veel meer gedaan moeten worden aan het voorkomen van geldverspilling in de zorg. Verder moet de PvdA meer bereid zijn tot linkse samenwerking en andere ideeën serieus nemen. Nannie blijft dan ook landelijk voor 100% achter de SP staan. 
Lokaal ligt dat anders, in Dongen zijn er pijnpunten bij alle partijen. Ze is bang dat Dongen verrechtst, dat het ieder voor zich wordt en dat de nadruk komt te liggen op veiligheid en repressie in plaats van tolerantie en samenwerking. Nannie: “Door het wegvallen van de SP is een stem op de PvdA het enige linkse alternatief. Thuisblijven en niet gaan stemmen leidt tot verrechtsing, tot minder sociaal beleid. Door links te stemmen kun je dat voorkomen.”
Wat haar extra aanspreekt, is het feit dat er twee frisse jonge vrouwen aan het hoofd van de PvdA staan. Dat is belangrijk voor een betere balans in raad en college. “Ik zou Bea van Beers heel graag als bevlogen wethouder aan het roer willen zien.”
Stemadvies
Nannie: “Ik hoop dat:
De PvdA de BKCD als serieuze gesprekspartner ziet bij de ontwikkeling van de MFA.
Voortschrijdend inzicht duidelijk zal maken dat de nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout er niet moet komen!
De PvdA gaat pleiten voor een lokaal belastingsysteem zodat de OZB en andere belastingen, waaronder hondenbelasting, afgeschaft kunnen worden.
Linkse mensen door het wegvallen van de SP niet thuis blijven en vooral wel gaan stemmen.
De PvdA genoeg stemmen krijgt om invloed te hebben in een nieuwe coalitie zodat Dongen weer socialer wordt.”
Enkele links: www.pvdadongen.nl;
https://www.facebook.com/SociaalEnBetrokkenDongen;
https://www.facebook.com/PvdADongen; https://www.facebook.com/RoosjeDongen