Exploitant Fase 2 Beljaart failliet verklaard

Foto:

Geo-Dongen – exploitant in Fase 2 van nieuwbouwwijk De Beljaart – is vandaag (dinsdag 22 oktober 2013) door de rechtbank failliet verklaard. Er is een curator aangesteld. Het nieuws komt voor de gemeente Dongen niet onverwacht. In de voorbije weken heeft de gemeente diverse maatregelen getroffen om de bewoners te beschermen tegen de gevolgen van het faillissement. Zo is de voortgang van de levering van gas en elektriciteit voor het WKO-systeem in de wijk (101 woningen) gegarandeerd. De gemeente heeft zich hiertoe garant gesteld. Tevens zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met partijen die bereid en in staat zijn de exploitatie van Geo-Dongen over te nemen en een structurele oplossing te realiseren.

Vertrekpunt
Met het wegvallen van Geo-Dongen, komt een eind aan een periode van onzekerheid en
onduidelijkheid. Als gevolg van het faillissement, is de concessieovereenkomst tussen de
gemeente en Geo-Dongen ontbonden. Wethouder Joop Velthoven: ,,Er is sprake van een
nieuw vertrekpunt: Met een nieuwe partner wil de gemeente komen tot een goede
dienstverlening en een goed functionerend systeem van warmte en koude opslag. Voorop
staat dat de gemeente een betrouwbaar systeem van energievoorziening voor De Beljaart
wil. Al onze inspanningen zijn daarop gericht, in het belang van de bewoners.’’
Twijfels
Op 27 juli jl. werd Fase 2 van De Beljaart getroffen door een blikseminslag. Het overleg met Geo-Dongen werd geïntensiveerd. Daarbij zijn bij de gemeente steeds meer twijfels
gegroeid over de betrouwbaarheid van Geo-Dongen als solide partner, ook op financieel
gebied. Op 30 september jl. nam het college van B&W kennis van een verzoekschrift van
gasleverancier Scholt Energy Control tot een faillissementverklaring voor Geo-Dongen. Om juridische redenen (beïnvloeding rechtsgang) mocht dit niet in de openbaarheid komen.
Beslotenheid
Op 10 en 11 oktober jl. heeft de gemeenteraad middels een extra vergadering achter
gesloten deuren, gesproken over een goede, toekomstbestendige oplossing voor de
energievoorziening in Fase 2 van De Beljaart. Daartoe is op 11 oktober een extra
werkkrediet beschikbaar gesteld.

Garantie
Een belangrijk punt van zorg, was de voortgang van energielevering in de wijk, direct na het faillissement van Geo-Dongen. Daartoe heeft de gemeente diverse gesprekken gevoerd met Scholt Energy Control. Dit bedrijf levert gas en elektriciteit aan Geo-Dongen, benodigd voor de werking van het collectieve WKO-systeem in Fase 2. Donderdag 17 oktober jl. is door het college een nieuwe overeenkomst getekend. De gemeente in plaats van Geo-Dongen staat nu garant voor de energiekosten die Scholt Energy Control maakt.
Maatregelen
De gemeente heeft in de voorbije weken nog meer maatregelen genomen, waarover
vanwege de juridische procedure niet in het openbaar kon worden gecommuniceerd.
– Geo-Dongen is door de gemeente in gebreke gesteld naar aanleiding van het niet snel en
adequaat oplossen van de schade door de blikseminslag.
– De gemeente Dongen heeft Geo-Dongen een lening verstrekt. Hiermee werd het mogelijk voor Geo-Dongen een oplossing te realiseren voor de schade als gevolg van de
blikseminslag.
– De gemeente heeft erop toegezien dat deze reparatie daadwerkelijk is uitgevoerd.
Aan de slag
De komende weken gaat de gemeente verder aan de slag met het werkkrediet dat op 11
oktober jl. door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld. De gemeente geeft prioriteit aan het vinden van een nieuwe partner voor Fase 2, die aan de slag gaat met de uitkomsten van het (TNO-)onderzoek en ervoor zorgt dat ook de meerwaarde van een WKO-systeem (zoals koeling in zomer) goed tot uiting komt.
Bewoners
Een afvaardiging van de bewonerscommissie Fase 2 is door wethouder Velthoven in een
persoonlijk gesprek geïnformeerd over de ontwikkelingen. De bewoners in zowel Fase 1 als Fase 2 hebben vandaag (22 oktober 2013) een bewonersbrief ontvangen. Daarin staat
welke stappen de gemeente de voorbije periode heeft gemaakt en hoe er de komende
periode wordt gehandeld.
Inloopavond
Vanavond, dinsdag 22 oktober, houdt de gemeente voor de bewoners van Fase 2 een
inloopavond (19.00 – 21.00 uur) in de centrale hal van het gemeentehuis. Wethouder
Velthoven en de projectleider Beljaart van de gemeente staan klaar om vragen te
beantwoorden of, als dat niet mogelijk is, te registreren voor beantwoording op een later
moment.